ny_banner

Önümler

Salam, önümlerimiz bilen maslahatlaşmaga geliň!
 • P14 umumy polat örtük saýlamak boýunça gollanma

  P14 umumy polat örtük saýlamak boýunça gollanma

  Gyzgyn çümdürilen galvanizli polat örtük bilen tanyşlyk:

  Gyzgyn çümdürilen galvanizli polat örtük, belli bir aralyga we kesiş çyzgysyna laýyklykda tekiz polatdan ýasalan polatdan ýasalan önümlerdir we ortasynda inedördül gözenege kebşirlenýär, ýokary güýç, ýeňil gurluş, götermek aňsat we beýleki aýratynlyklar;Owadan görnüş, çydamly.Surfaceerüsti poslama garşylygy has ýokary bolan gyzgyn galvaniz bilen bejerilýär.

 • Bäsdeşlik goşma polat örtük

  Bäsdeşlik goşma polat örtük

  Kompozit polat panjara örtügini girizmek:

  Kompozit polat plastinka polat plastinkadan we belli bir aralyk ukyby bolan möhürlenen ýerüsti nagyşdan ýasalan önümdir.Islendik polat plastinkadan we nagyş polat plastinanyň dürli galyňlygyndan ybarat bolup biler.Bu diňe bir polat plastinka skidiniň we deşik ýok görnüşleriniň aýratynlyklaryndan peýdalanmak bilen çäklenmän, polat plastinanyň we bölek poladyň ýönekeý goldawy bilen deňeşdirilende polat plastinanyň has gowy göterijilik ukybyndan doly peýdalanýar. materiallaryň ulanylmagyny azaldar we çykdajylary tygşytlaýar.Sink bejergisinden soň, yssy sebäpli yrgyldama we deformasiýa ýüze çykar, esasanam uly polat paneli saýlanylanda, kalibrlemek kyn, saýlamaga üns bermegiňizi haýyş edýäris.

 • Galvanizli polat örtükli kebşirlenen polat bar 40 × 3 295 × 690 platforma ýörelgesi üçin metal gözenek

  Galvanizli polat örtükli kebşirlenen polat bar 40 × 3 295 × 690 platforma ýörelgesi üçin metal gözenek

  Platforma polat örtüginiň gysgaça tanyşdyrylyşy:

  Platforma polat panjara “gyzgyn çümdürilen galvanizli polat örtük platformasy, belli aralyklara we kesiş çyzyklaryna görä tekiz polatdan düzülen we polat polat panjara plastinkasy hökmünde tanalýar we kwadrat panjara bilen ortasyna kebşirlenen polat önümleriniň bir görnüşi. giňden ulanylýan senagat meýdanlarynda polat plastinanyň, ýer ýüzüne täsirine güýçli garşylygy bar we platforma polat panjara köplenç uglerod polatdan ýasalýar.Şeýle hem poslamaýan polatdan ýasalyp bilner.

 • P10 40mm agyr ýük galvanizli polat örtük

  P10 40mm agyr ýük galvanizli polat örtük

  Agyr görnüşli polat örtükleri ornaşdyrmak:

  Agyr polat plastinka agyr ýük hadysalary polat plastinka önümlerini öndürmek üçin ýörite döredildi.Agyr polat plastinka, ýokary temperatura we ýokary basyş arkaly bükülen inedördül poladyň we uly göteriji tekiz poladyň basyş kebşirleýiş prosesi arkaly emele gelýär.Agyr ýükli polat plastinanyň aýratynlygy sebäpli, umuman aýdylanda, agyr polat plastinka has galyň (6mm, 8mm, 10mm) we göteriji tekiz polat ýaly has giň polatdan ýasalýar.Agyr ýükli polatdan ýasalan polatdan ýasalan tekiz polat aralygy, adatça 30mm, çyzyk aralygy 50mm we 100mm hökmünde saýlanyp bilner.Basyş kebşirlemek ýa-da basyş gulpy bilen edilip bilner.Aeroport, awtoulag ýoly, senagat platformasy, port terminaly we beýleki aýratyn ýagdaýlar üçin amatly.

 • Düz we polat örtük şekillendirýärin

  Düz we polat örtük şekillendirýärin

  I görnüşli polat panjara polat polat bilen tanyşdyryş:

  Polat plastinka ýazýaryn, belli bir aralyk we çyzgy (öwrümli inedördül polat, inedördül polat, tegelek polat we ş.m.) laýyklykda tekiz polatdan ýasalan polat önümleriniň bir görnüşi we ortasynda inedördül panjara kebşirlenýär.Men polat plastinka ýazýaryn, esasan çukur örtügi plastinka, polat gurluş platforma plastinka, polat merdiwan basgançak we ş.m. ýasamak üçin ulanylýar.Polat plastinka, köplenç uglerod polatdan ýasalýar, galvanizli gyzgyn ýüz, okislenmäniň öňüni almakda rol oýnap biler.Şeýle hem poslamaýan polatdan ýasalyp bilner.Howa çalşygy, yşyklandyryş, ýylylygyň ýaýramagy, süýşmäge garşy, partlama garşy öndürijilikli polat panjara plastinka ýazýaryn.Polat plastinka önümçiliginiň standartyny ýazýaryn: Hytaý YB4001-1991, YB / T4001-1998, YB / T4001.1-2007 standarty (2007-nji ýylda Hytaý polat plastinka standartynyň iň soňky wersiýasy);Mundan başga-da, ABŞ, Angliýa, Awstraliýa we Täze Zelandiýa hem öz standartlaryna eýedir, Iňlis BS4592-1-1995 we ABŞ ANSI / NAAMM (MBG531-88) we beýleki standart önümçiligine laýyklykda bolup biler.

 • S 235 Galvanizli metbugat, Walkway platformasy üçin gulplanan polat örtük

  S 235 Galvanizli metbugat, Walkway platformasy üçin gulplanan polat örtük

  Düşündiriş Metbugat bilen gulplanan polat panjara basyşy gulplamak diýip hem atlandyryp bolar, pes uglerod polatdan ýa-da poslamaýan polatdan ýasalýar.Ringokary göterijilik ukyby, süýşmeýän, poslama garşy we gurmak we aýyrmak aňsatlygy bilen basyşly gulplama, zawodlarda, raýat we söwda binalarynda potoloklar, platformalar, pollar, diwar we her dürli örtük üçin giňden ulanylýar.Adamlaryň köplenç ulanýan dürli ölçegli iki sany basyşly polat örtük: 33 mm × 33 mm, 33 mm × 11 m ...
 • “Hot Dip Galvanized Composite Polat Grating Grilles” basgançaklary we basgançaklar

  “Hot Dip Galvanized Composite Polat Grating Grilles” basgançaklary we basgançaklar

  Düşündiriş Basgançakly basgançaklar bilen tanyşlyk: Basgançakly basgançaklar polatdan ýasalan plastinka gaýtadan işlemek we gelmek MIDDLE), Şonuň ýaly-da STEEL GRATING STEP PLATE.Önümiň üstü, adatça gyzgyn galvanizleýji ýa-da elektrik galvanizleýji bilen bejerilýär.Basgançak basgançagy polat plastinka önümleriniň şahasy, basgançak ...
 • Galvanizli agaç örtügi howuz polat örtük paneli

  Galvanizli agaç örtügi howuz polat örtük paneli

  Agaç howuzynyň örtügi bilen tanyşlyk:

  Agaç howuzynyň gapagy, agaç howzy örtügi, agaç panjarasy, agaç howzy paneli, agaç gabygy, agaç howzy paneli we ş.m. diýlip hem atlandyrylýan çukur örtüginiň birine degişlidir.Biziň kompaniýamyz, esasan, polat gözenekden ýasalan agaç howuz örtügi öndürýär.Agaç howuzynyň örtük plastinkasynyň esasy göwresi, simmetrik plastinka korpusynyň iki ýa-da dört bölek böleklerinden durýar.Örtük korpusynyň merkezi agaç çukury bilen üpjün edilendir we agaç deşigi köp sanly deşik bilen gurşalan.Onuň klassifikasiýasy aşakdakylary öz içine alýar: galvanizli polatdan ýasalan plastinka örtük plastinka, poslamaýan polat agaç howuzynyň gapagy, oturdylan agaç howuzynyň gapagy, dişli polat panjarasy we ş.m.

 • Dökülen / drena for üçin ýöriteleşdirilen tegelek şekilli çukur örtügi polat gözenek

  Dökülen / drena for üçin ýöriteleşdirilen tegelek şekilli çukur örtügi polat gözenek

  GM görnüşli guýy deşik polat örtükli çukur örtügi: ýagyş suw guýularynda, gum guýularynda, lagym guýularynda, lagym guýularynda we beýleki suw üpjünçiligi we zeýkeş guýularynda ýa-da ýollar we seýilgähler ýaly şäher desgalarynda howa deşikleri we çukurlar üçin giňden ulanylýar.“GM” guýy deşikli polat örtük örtügi, adatça, çişirilýän görnüş hökmünde dizaýn edilip bilner we açylyşyň ýapylýan burçy adatça 110 ° bolýar.Çeňňek gysgyçly polat örtük diňe bir ogurlygyň öňüni alman, gurluşyk işini ýönekeýleşdirýär.

 • Gyzgyn çümdürilen galvanizli kebşirlenen metal gözenek polat örtükli potolok

  Gyzgyn çümdürilen galvanizli kebşirlenen metal gözenek polat örtükli potolok

  STEEL LATTICE CEILING GRATING

  Polat panjara potolok, içerki bezeg hökmünde polat panjardan ýasalan potol önümidir.Asma potolok önümi hökmünde polat örtük plastinasynyň üstü gyzgyn galvanizli.

 • Custöriteleşdirilen önümçilik platformasy Düzgünsiz ýörite şekilli polat örtük

  Custöriteleşdirilen önümçilik platformasy Düzgünsiz ýörite şekilli polat örtük

  Şekilli polat örtüklere ýörite polat örtük hem diýilýär.

  Specialörite şekilleri ýasamak üçin ulanylýar: söýgüli polat örtük, polat örtükli göwher şekilli deşik, balyk ölçegli deşik polat örtük we ş.m.

 • Qualityokary hilli poslamaýan polatdan ýasalan polat örtük üçin pol zeýkeş çukurynyň gapagy

  Qualityokary hilli poslamaýan polatdan ýasalan polat örtük üçin pol zeýkeş çukurynyň gapagy

  Düşündiriş Poslamaýan polatdan örtük materialy poslamaýan polat plastinka, önümçilik prosesi adaty polat plastinka bilen birmeňzeş, ýöne pürküji boýag ýa-da galvanizli poslama garşy bejergini ulanmaýar, ýöne gutulmak üçin ýerüsti polat bejergisini ulanmaly; kebşirleýiş işinde galan şlak ýa-da yz.Poslamaýan polat örtük, dürli zawodlarda we in engineeringenerçilik taslamalarynda içerde we daşary ýurtlarda giňden ulanylýar.Klassifikasiýa: Uçaryň görnüşi, diş görnüşi we men ýazýaryn, bar ...
12Indiki>>> Sahypa 1/2