ny_banner

Önümler

Salam, önümlerimiz bilen maslahatlaşmaga geliň!

P14 umumy polat örtük saýlamak boýunça gollanma

Gyzgyn çümdürilen galvanizli polat örtük bilen tanyşlyk:

Gyzgyn çümdürilen galvanizli polat örtük, belli bir aralyga we kesiş çyzgysyna laýyklykda tekiz polatdan ýasalan polatdan ýasalan önümlerdir we ortasynda inedördül gözenege kebşirlenýär, ýokary güýç, ýeňil gurluş, götermek aňsat we beýleki aýratynlyklar;Owadan görnüş, çydamly.Surfaceerüsti poslama garşylygy has ýokary bolan gyzgyn galvaniz bilen bejerilýär.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Polat plastinanyň aýratynlyklary

1. Owadan görnüşi: ýönekeý çyzyklar, kümüş görnüş, häzirki zaman tendensiýasy;
2. Iň oňat zeýkeş: Suwuň syzýan meýdany 83,3%, çoýun demirden iki esse köp;
3. Gyzgyn suwa batyrmak: güýçli pos garşylygy, tehniki hyzmat etmek we çalyşmak;
4. Ogrulyga garşy dizaýn: örtük we çarçuwa ilik, ogurlyga garşy, howpsuz, açmak aňsat;
5. Maýa goýumlaryny tygşytlaň: uly aralyk, agyr ýük, çoýun demiriniň bahasyndan arzan we ogurlanan ýa-da ezilen çalyşmagyň bahasyny tygşytlaň;
6. strengthokary güýç: gämi duralgasy, howa menzili we beýleki uzak we agyr ýük gurşawynda ulanylyp bilinýän çoýun demirden has ýokarydyr;
7. Aýratynlyklar: dürli gurşawyň, ýükleriň, aralyklaryň, ululyklaryň we şekilleriň zerurlyklaryny kanagatlandyrmak.

Sink polatdan ýasalan gyzgyn polatdan peýdalanmak

Metallurgiýa, magdançylyk, nebit, elektrik energiýasy we senagat ýataklarynda, şeýle hem käbir raýat ýataklarynda, täze gurluşyk materialy hökmünde gözenek plastinka has giňden ulanylýar.Täze materiallar diýlip atlandyrylýanlaryň aslynda daşary ýurtlarda onlarça ýyldan gowrak taryhy bar, ýöne soňky 10 ýylda Hytaýda giňden ulanyldy.ALöne Söwda materiallary bilen deňeşdirilende, ALUMINUM-HEMMESI GAPY WINDOW ÖAMEÜNI ALY ..

Rulman
Bar ölçegi

Bejeriş platformasy

Az pyýada platformasy

Pyýada dykyzlygy platformasy

Bitewi ýük = 2.5KN / m2
EvenLoad = 2.5KN / m2
deflýasiýa 5mm Deflection5mm

Bitewi ýük = 3KN / m²
EvenLoad = 3KN / m2
deflýasiýa 5mm Deflection5mm

Bitewi ýük = 4KN / m2
EvenLoad = 4KN / m2
deflýasiýa 5mm Deflection5mm

Rulman bar

Rulman bar

Rulman bar

30mm

40mm

60mm

30mm

40mm

60mm

30mm

40mm

60mm

32 × 3

1700

1580

1430

1620

1510

1360

1510

1400

1270

40 × 3

2010-njy ýyl

1870

1690

1920

1780

1610

1780

1660

1500

25 × 5

1600

1490

1350

1530

1420

1290

1420

1320

1200

32 × 5

1930

1790

1620

1840

1710

1550

1710

1590

1440

40 × 5

2280

2120

1920

2180

2030

1830

2030

1890

1700

Rulman
BarSize

Adatça zawod trolleý geçelgesi

Bitewi ýük = 7.5KN / m²
EvenLoad = 7.5KN / m2

Bitewi ýük = 5KN / m²
EvenLoad = 5KN / m2

deflýasiýa = 5mm
Deflection5mm

deflýasiýa = 10mm
Deflection10mm

deflýasiýa = 5mm
Deflection5mm

deflýasiýa = 10mm
Deflection10mm

Rulman bar

Rulman bar

Rulman bar

Rulman bar

30mm

40mm

60mm

30mm

40mm

60mm

30mm

40mm

60mm

30mm

40mm

60mm

25 × 5

1350

1250

1130

1600

1490

1530

1220

1130

1020

1450

1350

1220

32 × 5

1620

1510

1360

1930

1790

1620

1460

1360

1230

1740

1620

1460

40 × 5

1920

1780

1610

2280

2120

1920

1730

1610

1460

2060

1920

1730

45 × 5

2090

1950

1760

2490

2320

2090

1890

1760

1590

2250

2090

1890

50 × 5

2270

2110

1910-njy ýyl

2700

2510

2270

2050-nji ýyl

1910-njy ýyl

1720

2440

2270

2050-nji ýyl

55 × 5

2440

2270

2050-nji ýyl

2900

2700

2440

2200

2050-nji ýyl

1850-nji ýyl

2620

2440

2200

65 × 5

2760

2570

2320

3290

3060

2760

2490

2320

2100

2970

2760

2490

75 × 5

3080

2860

2590

3660

3400

3080

2780

2590

2340

3300

3080

2780

75 × 6

3220

3000

2710

3830

3560

3220

2910

2710

2440

3460

3220

2910

1. Bir adam üçin hatda ýük göteriji plastinka 3.0KN / m2-den ýokary bolmaly
2. Iki taraplaýyn hatda ýük göteriji plastinka 5.0KN / m2-den ýokary bolmaly
3. Köp adamlar üçin hatda ýük geçelgesi 7.5KN / m2-den ýokary bolmaly


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň