ny_banner

Biz hakda

Salam, önümlerimiz bilen maslahatlaşmaga geliň!
kompaniýasy

Näme üçin bizi saýlamaly?

“Shijiazhuang Chengsen Trading Co., Ltd.” Hebei welaýatynyň Şijiazhuang şäherinde ýerleşýär, Çengsen polat örtügiň dizaýny we ösüşi we önümçiligi bilen gyzyklanýan hünärmen kärhana we eksportçy.Çengseniň 25 ýyldan gowrak STEEL GRATING önümçilik tejribesi, 18 ýyllyk eksport tejribesi, 95% gaýtalama sargytlary bar.Çengseniň önümi, halkara hil ülňülerine laýyklykda her önümçilik tapgyrynda hil gözegçiligine laýyk gelýär.Çengsen önümiň hiliniň birinji bolup durýan önümçilik pelsepesine eýerýär we müşderilere dogruçyllyk we yhlas bilen hyzmat edýär.Çengsen karzyň kärhananyň baýlygydygyna ynanýar.

Hil Hytaýyň YB / T4001.1-2007 polat örtük standartyna ýetip biler, şeýle hem Iňlis BS4592-1-1995 we Amerikan ANSI / NAAMM (MBG531-88) standartlaryna laýyklykda öndürilip bilner.Chengsen, şeýle hem ajaýyp polat örtük çyzgy dizaýnlaryny üpjün edip, müşderileriň önümlere bolan aýratyn talaplaryny has gowy kanagatlandyryp bilýän ajaýyp CAD polat örtük çyzgy dizaýnerlerine eýedir.Çengsen her dürli agyr polat örtük, ýeňil polat örtük, aýak pedaly, çukur örtügi, agaç howuzynyň örtügi, basgançaklar, goşma polat örtük, plug-polat örtük, polat örtük diwary, polat örtük üçegi, poslamaýan polat örtük, ýörite görnüşli polat örtük.Geçen ýylda 200,000 tonna dürli polat önümlerini dünýä bazaryna, polat örtüklere satdyk.Çengsen, köp ýyllyk senagat we halkara söwda tejribesini toplandan soň 7 ýyl altyn üpjün ediji, şondan bäri üpjünçilik diapazonyny, müşderi bazasyny giňeltmek we güýji üpjün etmek arkaly çalt ösüşe ýetýäris.Çengsen, ýokary hilli önümler, amatly bahalar we iň çalt eltiş wagty bilen "ilki bilen hil, ilki müşderi" iş ýörelgesine eýerip, müşderilere hyzmatlaryň doly toplumyny tüýs ýürekden hödürleýäris!Tüýs ýürekden hyzmatdaşlyk etmek we bilelikde ajaýyplyk döretmek üçin täze we köne müşderilere hoş geldiňiz!

Güýçli kebşirleýiş nokatlary

Stokary durnuklylyk

Güýç

Önümiň tanyşdyrylyşy

Haç çyzygy, adatça, bükülen inedördül polatdan ýasalýar.Polat örtügi tebigy howa çalşygy, ýagtylyk, ýylylygyň ýaýramagy, skidka garşy ýer, partlama garşy görnüş we ş.m. aýratynlyklara eýedir.

Polat örtük, belli bir aralyga we çyzyklara görä tekiz polatdan ýasalan we ortasynda inedördül panjaraly polat önümine kebşirlenen polat önümidir.Tabaklar we ş.m.

FA01

Önümiň artykmaçlyklary

Materiallary tygşytlaň

Polat örtük, şol bir agramy götermek şertinde çig malyň ulanylyşyny azaldyp biler we degişlilikde goldaw gurluşynyň materialyny azaldyp biler.

Uzak hyzmat ömri

Polat örtük galvanizlenensoň, poslama we poslama garşy häsiýetleri ep-esli gowulaşýar we çydamly we ş.m.

Maýa goýumlaryny azaltmak

Materiallary tygşytlaň, zähmeti tygşytlaň, gurluşyk wagtyny tygşytlaň, arassalama we tehniki hyzmat etmäň.

Önümiň ulanylyşy

Basyş bilen kebşirlenen polat örtük we kebşirlenen polat örtük

senagat platformalary, dürli çukur örtükleri, merdiwan basgançaklary, diwarlar, izolýasiýa diwarlary we ş.m.

Poslamaýan polat örtük

ýokary güýç talaplary, ýokary estetiki talaplar we güýçli poslama garşylyk talaplary bolan ýerlerde ulanylýar.

Polat örtük üçin ýörite öwrümli kwadrat polat

uglerod polat poslamaýan polat 5mm * 5mm, 6mm * 6mm, 8mm * 8mm we beýleki aýratynlyklar.

Top bilen birleşdirilen polat örtük we umumy tutawaçlar

dürli önümçilik we raýat ýagdaýlarynda ulanylýar.