ny_banner

Önümler

Salam, önümlerimiz bilen maslahatlaşmaga geliň!

Bäsdeşlik goşma polat örtük

Kompozit polat panjara örtügini girizmek:

Kompozit polat plastinka polat plastinkadan we belli bir aralyk ukyby bolan möhürlenen ýerüsti nagyşdan ýasalan önümdir.Islendik polat plastinkadan we nagyş polat plastinanyň dürli galyňlygyndan ybarat bolup biler.Bu diňe bir polat plastinka skidiniň we deşik ýok görnüşleriniň aýratynlyklaryndan peýdalanmak bilen çäklenmän, polat plastinanyň we bölek poladyň ýönekeý goldawy bilen deňeşdirilende polat plastinanyň has gowy göterijilik ukybyndan doly peýdalanýar. materiallaryň ulanylmagyny azaldar we çykdajylary tygşytlaýar.Sink bejergisinden soň, yssy sebäpli yrgyldama we deformasiýa ýüze çykar, esasanam uly polat paneli saýlanylanda, kalibrlemek kyn, saýlamaga üns bermegiňizi haýyş edýäris.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Birleşdirilen polat örtük prosesi

Birleşdirilen polat panjara plastinka polat panjara plastinkasynyň ýa-da polat panjaranyň üstünden we üstki möhüri boýunça belli bir göterijilik ukyby bolan polatdan ýasalan polatdan ýasalan täze önümdir.Kompozit polatdan ýasalan plastinka islendik polat panjaradan we işlenip taýýarlanan polat plastinanyň dürli galyňlygyndan ýasalyp bilner.Şeýle-de bolsa, G323 / 40/100 polat plastinka köplenç pes plastinka hökmünde ulanylýar.3 mm galyňlykdaky polat plastinka, 4mm, 5mm ýa-da 6mm nagyşly polat plastinka hem ulanyp biler.

Kompozit polat örtük aýratynlyklary

1. Kompozit polatdan ýasalan plastinka ýokary güýç, ýagtylyk gurluşy, poslama garşy güýçli we çydamlylyk aýratynlyklaryna eýedir;
2. Birleşdirilen polat panjaranyň daşky görnüşi owadan, üstü ýagty we hapa ýygnanmaýandygy sebäpli, ýagyşda we gar günlerinde ýagyş we gar ýagmaýar, öz-özüni arassalap bilýär, saklamak aňsat, şonuň üçinem şeýle soňky ýyllarda giňden ulanyldy;
3. Gowy howa çalşygy, yşyklandyryş, ýylylygyň ýaýramagy, skide garşy, partlama garşy, gurnamak we düşürmek gaty amatly.

Kompozit polat örtüginiň ulanylyşy

Umuman aýdanyňda, 3-nji seriýa polat plastinka aşaky polat hökmünde ulanylýar.Müşderiniň talaplaryna laýyklykda 1-nji seriýa ýa-da 2-nji seriýa aşaky plastinka hökmünde ulanylyp bilner.Polat tor polat panjaranyň öň ýa-da aşaky ýüzündäki polatdan ýasalan bolsa, ownuk bölekleriň ýykylmagynyň öňüni alyp biler.Ammarda, restoranda, ammarda tor tagtasynyň ulanylmagy syçanlaryň we beýleki ownuk haýwanlaryň girmeginiň öňüni alyp biler.Mundan başga-da, birleşdirilen polat elektrik stansiýalarynda, himiýa desgalarynda, nebiti gaýtadan işleýän zawodlarda, polat zawodlarynda, kagyz fabriklerinde, maşyn zawodlarynda, sement zawodlarynda, şäher in engineeringenerçiliginde, lagym arassalaýjy desgalarda, şäher in engineeringenerçiliginde, sanitariýa in engineeringenerçiliginde we platformanyň beýleki ýerlerinde giňden ulanylýar. , trestle, çukur örtügi, çukur örtügi, merdiwan we ş.m.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň