ny_banner

Önümler

Salam, önümlerimiz bilen maslahatlaşmaga geliň!

Galvanizli agaç örtügi howuz polat örtük paneli

Agaç howuzynyň örtügi bilen tanyşlyk:

Agaç howuzynyň gapagy, agaç howzy örtügi, agaç panjarasy, agaç howzy paneli, agaç gabygy, agaç howzy paneli we ş.m. diýlip hem atlandyrylýan çukur örtüginiň birine degişlidir.Biziň kompaniýamyz, esasan, polat gözenekden ýasalan agaç howuz örtügi öndürýär.Agaç howuzynyň örtük plastinkasynyň esasy göwresi, simmetrik plastinka korpusynyň iki ýa-da dört bölek böleklerinden durýar.Örtük korpusynyň merkezi agaç çukury bilen üpjün edilendir we agaç deşigi köp sanly deşik bilen gurşalan.Onuň klassifikasiýasy aşakdakylary öz içine alýar: galvanizli polatdan ýasalan plastinka örtük plastinka, poslamaýan polat agaç howuzynyň gapagy, oturdylan agaç howuzynyň gapagy, dişli polat panjarasy we ş.m.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Düşündiriş

pd

Agaç howuzynyň örtük plastinka örtüginiň aýratynlyklary
Agaç howzunyň gapagy daşky görnüşi bilen owadan, dürli-dürli, ýönekeý we sahy we ýokary güýji bozulmaz.Çukuryň çykarylyş derejesi 90% bolup, sementiň we çoýun demir örtüginiň boşlugynyň onlarça essesidir.Şeýle hem, agajyň aşagyndaky otlar gün şöhlesine doly täsir edip biler, topragyň eroziýasyndan gorar ýaly has gowy fotosintez edip biler.Önümçilik agaç howuzynyň örtügi, sink sink ýüzüni bejermek, güýçli dizaýn, poslama garşylyk, kesmek we gurmak üçin çeýe ululykdyr.Soňky ýyllarda oňat ösüş gazanyň, şäher köçeleriniň, baglarynyň, meýdançalarynyň, ýaşaýyş we söwda jemgyýetleriniň käbir iri we orta şäherlerinde giňden ulanyldy.

Agaç howuzynyň gapagyny örtmek
Esasy binýadyň berkligini üpjün etmek üçin agaç howzunyň gapagyny gurmazdan ozal sement binýadyny taýýarlamaly.Agaç howzunyň gapagy ýerleşdirilenden soň, boltlary berkidiň we çarçuwanyň düýbüni sement harçlary bilen dolduryň.Islendik ululykdaky ýa-da üýtgeşik agaç howuz örtüginiň hakyky talaplaryna laýyklykda ýasalyp bilner.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň