ny_banner

Önümler

Salam, önümlerimiz bilen maslahatlaşmaga geliň!

Süýşmä garşy barlaýjy plastinka Specialörite şekilli ýol zeýkeş polat örtügi

Süýşmäge garşy polat örtügi girizmek:

Süýşmä garşy STEEL örtügi, adaty polat örtüginiň ähli aýratynlyklaryndan we ulanylyşyndan başga-da, süýşmeklige garşy güýçli bir tekiz egrilen polat we egrilen polat bilen kebşirlenýär.Esasanam çygly, süýşýän ýer, deňizdäki nebit platformasy we ş.m.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Süýüm däl polat örtükli çig mal düzümi

1. Adaty tekiz polat: material adatça Q235.Adaty modeller, adatça, 253 255 303 305 323 325 403 404 405 503 505 605 705 we beýleki aýratynlyklardyr.Esasan uzyn gyrkylan tekiz polatdan we polat plastinka kesmekden peýdalanýarys.
2. Dişli tekiz polat: model adaty tekiz polat bilen deňdir, tapawudy, tekiz poladyň bir gapdalynda esasan skidlere garşy deň däl dişleriň bolmagydyr.

Süýşmä garşy polat örtük aýratynlyklary

1. Bir gapdalyndan ýasalan polat kebşirlemek, adaty polat örtükleriň aýratynlyklaryndan we ulanylmagyndan başga-da, çygly, süýşýän ýerler, deňizdäki nebit platformasy üçin amatly skide garşy güýçli ukyby bar;
2. Güýçli pos garşylygy bilen, 30 ýyllap tehniki hyzmat etmek we çalyşmak mugt, gyzgyn galvanizli ýerüsti bejergisi;
3. polat toruň gaty güýçli bolmagy üçin ýokary güýçli uglerod polatdan peýdalanmak: güýç we berklik guýma demirden has ýokary, gämi duralgasynda, howa menzilinde we beýleki uly aralyk we agyr ýük gurşawynda ulanylyp bilner;
4. Zeýkeşli uly tor: suwuň syzýan meýdany 83,3% -e çenli, açyk basgançaklary saýlamakdyr;
5. Owadan görnüşi: ýönekeý çyzyklar, kümüş görnüşi, häzirki zaman pikiri, material tygşytlaýyş maýa goýumlary: uly aralyk, agyr ýük, çoýun bahasyndan arzan.
Dört: süýşmäge garşy polat örtük ulanmak
Süýşmä garşy polat nebit, himiýa, port, elektrik energiýasy, transport, kagyz ýasamak, derman, polat, azyk, şäher häkimligi, gozgalmaýan emläk, önümçilik we beýleki pudaklarda giňden ulanylýar.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň