ny_banner

Habarlar

Salam, önümlerimiz bilen maslahatlaşmaga geliň!

Galvanizli polat örtügini girizmek

Gyzgyn çüwdürimli galvanizli polat örtük, şeýle hem gyzgyn galvanizli polat örtük diýlip hem atlandyrylýar, pes uglerodly polat tekiz polat we bükülen inedördül polat bilen keseligine we dikligine kebşirlenen gözenege meňzeş gurluşyk materialy.Galvanizli polat örtügiň kebşirleýiş prosesi awtomatiki usulda kompýuter tarapyndan dolandyrylýar.Kebşirlemegiň hili gowy, kebşirlemezden ozal we soň polat barlaryň mehaniki aýratynlyklary üýtgemän diýen ýaly.Gyzgyn çüwdürimli galvanizli polat örtügi güýçli täsir garşylygyna, güýçli poslama garşylygy we agyr ýük göterijiligi, owadan we owadan, şäher ýol we polat platforma gurluşyk taslamalarynda ajaýyp öndürijilige eýedir.Örän ýokary çykdajyly öndürijilik bilen, suw kanalynyň ýollaryny ýapmak üçin täze we köne ýol ýataklarynyň gurluşygynda gyzgyn galvanizli polat örtük giňden ulanylýar.Önümçilik prosesine görä, gyzgyn galvanizli polat örtük, basyş bilen kebşirlenen gyzgyn galvanizli polat örtük we basyş bilen gulplanan gyzgyn galvanizli polat örtük hasaplanýar;gyzgyn galvanizli polat örtüginiň daşky görnüşine görä, gyzgyn görnüşli galvanizli polat örtük, I görnüşli gyzgyn galvanizli polat örtük we birleşdirilen gyzgyn galvanizli polat örtük.Gyzgyn çüwdürimli galvanizli polat örtüginiň üstü ýörite gyzgyn galvaniz bilen işlenýär, himiki we fiziki aýratynlyklary durnukly, howa we mikroorganizmler bilen poslamak we okislenmek aňsat däl.Çukuryň ýük göterijiligini ep-esli ýokarlandyryp biler.Apseykylmagynyň öňüni alyň.3 sm tekiz polat aralygy bilen gyzgyn çümdürilen galvanizli polat örtük, uly täsir garşylygyna we iň uly aralyk aýratynlyklaryna eýe.Hyzmat möhleti näçe uzyn bolsa, adatça 40-50 ýyl aralygynda.Eger weýran ediji faktorlar göz öňünde tutulmasa, gyzgyn galvanizli polat örtük gaty gowy polat çarçuwanyň gurluşy we ýük göteriji platforma.Galvanizli polat örtük, ulanylanda adamlara lezzet berer.Galvanizli polat örtük platformalarda, ýörelgelerde, trestle, çukur örtüklerinde, çukur örtüklerinde, merdiwanlarda, diwarlarda, garawullarda we ş.m. giňden ulanylýar.

habarlar2_1


Iş wagty: 10-2022-nji oktýabr