ny_banner

Habarlar

Salam, önümlerimiz bilen maslahatlaşmaga geliň!

“Hot Dip HDG” agyr ýük galvanizli demir bar Awstraliýa üçin galvanizli polat örtük

Polat örtük öndürmegiň iki usuly bar.Birinjisi, maşyn kebşirlemek.Gidrawlik garşylyk kebşirleýiş awtomatiki basyş kebşirleýji maşyn esasan ulanylýar we gorizontal çyzyk mehaniki eli bilen deň derejede düzülen tekiz polatda ýerleşdirilýär.Örän ýokary durnuklylyk we güýç bilen ýokary hilli taýýar polat örtük.

El bilen ýasalan polat örtük ilki tekiz polatdan gysylýar, soňra elektrik kebşirlemek üçin çatryk howada ýerleşdirilýär.Kesgitli polat bilen tekiz poladyň arasynda gözenekler bolar, ýöne tekiz polatdan we öwrümli polatdan ýetmek üçin her bir aragatnaşyk nokady kebşirlenip bilner.Baglanyşygy eretmek bilen deňdir, şonuň üçin kebşirlemek has güýçli bolar we güýç gowulaşar, ýöne daşky görnüşi basyş kebşirleýşi ýaly gowy däl.

Polat örtüginiň esasy ulanylýan ýerleri: erginler, gurluşyk materiallary, elektrik stansiýalary, gazanlar, gämi gurluşygy, hakykat, himiýa we ýarym senagat zawodlary, şäher gurluşygy we beýleki pudaklar, howa çalşygy we ýagtylyk geçirijisi, skide garşy, güýçli göterijilik ukyby, owadan we çydamly, arassalamak aňsat, aňsat gurnama we ş.m.

Polat örtügiň aýratynlyklary: Birinjiden, polat örtük ulanylýan poladyň mukdaryny tygşytlaýar: şol bir ýük şertlerinde polat plastinka iň köp tygşytlaýar, polat örtük polat sarp edişini tygşytlaýar;şol bir ýük şertlerinde polat plastinkanyň sarp edilişi has tygşytlanýar we şoňa görä goldaw azaldylýar.gurluşyň materialy.Ikinjiden, daşky görnüş döwrebap: owadan görnüş, standart dizaýn, howa çalşygy we ýagtylyk geçirişi, adamlara umumy döwrebap duýgy berýär.Üçünjiden, maýa goýumlaryny ep-esli azaldyp biler: materiallary tygşytlamak, zähmeti tygşytlamak, gurluşyk wagtyny tygşytlamak we arassalamagy we tehniki hyzmaty tygşytlamak.Dördünjiden, gurnama wagty gysga, bu gurluşyk döwrüni ep-esli tygşytlap biler: önümiň ýerinde gaýtadan işlemegine mätäç däl we gurnama gaty çalt.Bäşinji, çydamly: zawoddan çykmazdan ozal gyzdyrylan galvanizli poslama garşy bejergisi, poslama çydamly, barlanan tabagyň ulanylyş wagtyndan birnäçe esse köp.


Iş wagty: 10-2022-nji oktýabr