ny_banner

Habarlar

Salam, önümlerimiz bilen maslahatlaşmaga geliň!

Polat örtügiň klassifikasiýasy

Polat örtük häzirki wagtda dürli pudaklarda polat gurluş platforma plitalary, çukur örtükleri, zeýkeş ulgamlary, polat merdiwan basgançaklary, gurluşyk potoloklary we ş.m. ýaly dürli pudaklarda ulanylýar, durmuşyň dürli gatlaklarynyň dürli zerurlyklary sebäpli polat örtük bar ösüş prosesinde kem-kemden dürli kategoriýalary döretdi.Görnüşine görä, polat örtügi ýönekeý görnüşe, sertirlenen görnüşe we I görnüşine bölmek mümkin.Surfaceerüsti bejergä görä polat örtük aşakdakylara bölünýär: gyzgyn galvanizli polat örtük, sowuk galvanizli polat örtük, boýalan polat örtük, gara polat örtük.Polat örtük aýratynlyklaryna görä, ol aşakdakylara bölünýär: agyr polat örtük, dykyz polat örtük.200-den gowrak standart görnüş bar.Ulanyş gurşawynyň zerurlyklaryna görä, polat örtügiň üstünde çyglylyga garşy, poslama çydamly gorag we ş.m. ýaly dürli gorag bejergileri ulanylyp bilner, dürli funksiýalara görä toparlara bölünse, köp görnüşleri hem bar.Ine birnäçe mysal.Çukur örtügi polat örtügiň bir görnüşidir, ol esasan şäher ýol dolandyryşynda we awtoulag ýollary, seýilgähler, demir ýollar, howa menzilleri we ş.m. ýaly beýleki taslamalarda ulanylýar. Käbir raýat binalary köplenç polat örtük örtüginden ýasalan çukurlary hem ulanyp bilerler.Bu görnüşli örtük plastinkasy zeýkeş ulgamyny owadanlaşdyryp bilýän, şol bir wagtyň özünde şäheriň umumy görnüşini ýokarlandyryp biljek häzirki zaman moda atmosferasyna eýe bolup, owadan görnüşi we ýönekeý çyzyklary bar.Polat polat ýeňil, daşky görnüşi owadan we gurmak aňsat.Asma potolok hökmünde ulanylanda, asylan potolok 30 ýyllap poslama garşy çydamlylygy we boýagsyz hyzmat edip biler ýaly, polat örtügiň üstü köplenç gyzgyn galvanizlenýär.Şiftli polat örtükler, potoloklary talap edýän dürli senagat we raýat taslamalarynda giňden ulanylýar.Her pudagyň polat örtük önümlerine dürli islegi bar we tapawudy birneme uly.

täzelikler1_2
täzelikler1_1
täzelikler1_4
täzelikler1_3
täzelikler1_5

Iş wagty: 10-2022-nji oktýabr