ny_banner

Habarlar

Salam, önümlerimiz bilen maslahatlaşmaga geliň!

Polat örtüginiň artykmaçlyklary barada gysgaça giriş

Polat örtüginiň önümçilik usuly, basyş bilen kebşirlenen polatdan ýasalan tekiz polatdan we belli bir aralykda ýerleşdirilen keseligine bar we 200 tonna gidrawlik garşylyk kebşirleme awtomatlaşdyryş enjamlary bilen asyl plastinka kebşirlenýär.Müşderiler tarapyndan talap edilýän önümlere gaýtadan işlenýär.Beton ýa-da asfalt polat gurluş köprüleri üçin uly meýdança hökmünde çalşyp biler.Sahypa süýşmeýän, howpsuz, şemalladylýan we aç-açan, şeýle hem ýokary howa geçirijilik talaplary bolan şertler üçin amatlydyr.Ulagyň pes sesden, ýokarky tekiz ýerinden, suw saklamak üçin öli burçlaryndan we poslama garşy gowy artykmaçlyklary bar.Polat örtük çykdajylary tygşytlap biler.Polat örtük gaýtadan işlenenden soň, hyzmat möhleti 30-50 ýyl bolup biler, bu bolsa ýük göteriji bölekler sebäpli sement örtügini ýa-da demir örtügini ikinji gezek satyn almak bilen çykdajylaryň ýokarlanmagynyň öňüni alar.Adaty beton ýa-da asfalt örtük bilen deňeşdirilende, sürtülme güýji buzda we garda köp, şonuň üçin demirgazyk eňňit ýa-da doňan sebitde uzyn uzyn eňňit köpri in engineeringenerçilik meýilnamasy durmuşa geçirilýär.Polat örtük bir meýdanyň agramyna ýeňil bolup, bir meýdana asfalt çykdajylaryny azaldyp biler, şeýle hem köpriniň esasy gurluşynyň agramyny azaldyp biler we şeýlelik bilen köpriniň esasy gurluşynyň bahasyny azaldyp biler.Tor paneli, häsiýetli görnüşi we gurluşy bilen, köp el bilen düşünmek aňsat we şol bir wagtyň özünde esasan beýleki gurallaryň kömegi bilen gurnalyp bilner.Bejeriş wagtynda ýollary petiklemegiň zerurlygy ýok, bu soňraky hyzmat etmek üçin amatly we tehniki hyzmat çykdajylaryny azaldýar.

habarlar2_1


Iş wagty: 10-2022-nji oktýabr