ny_banner

Habarlar

Salam, önümlerimiz bilen maslahatlaşmaga geliň!

Galvanizli kebşirlenen pol ýörelgesi Deňiz köprüsi platformasy polat örtük

Polat örtük, polat örtük diýlip hem atlandyrylýar, ortasynda inedördül panjaraly polat önümidir, belli bir aralyk we kesiş çyzyklaryna laýyklykda tekiz polatdan ýasalan we esasan çukur örtügi hökmünde ulanylýar.Polatdan ýasalan platforma plastinka, polat merdiwan basgançagy we ş.m., haç çyzygy adatça öwrümli inedördül polatdan ýasalýar.Polat örtükler dürli materiallar sebäpli dürli görnüşlere bölünýär.Ine, olaryň ikisi.
Ilki bilen polat örtük gurmak aňsat.Irki etapda diňe edilmeli in engineeringenerçilik çarçuwasyny dizaýn etmeli, soň bolsa ulanyljak polat örtüginiň aýratynlyklaryny, modellerini, ölçeglerini, mukdaryny we meýdanyny hasaplamak üçin inersenerler tarapyndan dizaýn edilmeli.Taslamanyň gurluş çarçuwasynyň üstünde işleýän kärdeşleri polat örtük öndürýärler.Gurluş çarçuwasy tamamlandy.Diňe dürli ululykdaky her polat örtügini hasaplaýyş dizaýnynyň ýerine goýmak zerur, bu köp in engineeringener wagtyny, işçi güýjüni we maddy serişdeleri tygşytlap biler.
Ikinjiden, alýumin garyndy polat örtüginiň artykmaçlyklary näme?Ine, onuň käbir artykmaçlyklary.Alýumin garyndy polat plastinanyň elastik degmegi poladyň 1/3 bölegine deňdir.Şol bir kesiş we şol bir ýük astynda alýumin garyndysy polatdan 3 esse köp, göteriji güýç güýçli däl, ýöne seýsmiki öndürijilik gowy. Alýumin garyndysynyň we polat boşlugynyň dartyş güýji hem birneme uludyr.Şeýle-de bolsa, alýumin garyndysy ajaýyp plastiklige, ýokary takyk plastinka ululygyna eýedir.Şeýle hem ajaýyp poslama garşylyk, ýylylyk geçirijiligi we elektrik geçirijiligi bar.Alýumin garyndy polat plastinkanyň daşky görnüşi, ýeňil agramy, ýokary takyklygy, poslama garşylygy, kiçi ýük ýagdaýlary üçin amatly.Alýumin garyndy polatdan ýasalan plastinka diňe bir önüm däl, eýsem ajaýyp senetdir.


Iş wagty: 10-2022-nji oktýabr