ny_banner

Önümler

Salam, önümlerimiz bilen maslahatlaşmaga geliň!

Zawod üpjünçiligi ýörelgesi platformasy 6063 Anodlaşdyrylan alýuminiý örtük

Alýumin örtük adatça elektrik stansiýasynyň ýörelgesinde ulanylýar, poslama garşy, ýük göterijiligine we mehaniki güýjüne täsir etmeýän ýeňil materiallar zerur bolanda iň oňat saýlawdyr.ASTM B221, 6063 ýa-da 6061 garyndysyndan ýasalan alýumin örtük köp taraply we çydamly bolup, esasan platforma potoloklary we açyk perde diwarlary üçin ulanylýar.

Alýumin örtük häsiýeti:
Polat örtükden has ýeňil we ýokary göterijilik ukybyna eýe.Alýumin örtükleri arzan, tygşytly we amaly taýdan görkezilen alýumin garyndysyndan ýasalýar.Moumşak we tertipli ýüzler bar.Howpsuzlygy goramak üçin süýşmäge garşy gowy öndürijilik.Çydamlylygy üçin ajaýyp poslama we pos garşylygy.Dürli amaly gurşawy kanagatlandyrmak üçin dürli aýratynlyklar we stiller bar.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Düşündiriş

Alýumin garyndy polat plastinka giriş:
Alýumin garyndy polat plastinka materialy alýumin 6063. Esasy garyndy elementleri magniý we kremniý we Mg2Si fazasynyň emele gelmegi.Belli bir mukdarda marganes we hrom bar bolsa, demiriň erbet täsirini zyýansyzlandyryp biler;Poslama garşylygyny ep-esli azaltmazdan, erginiň erginini ýokarlandyrmak üçin az mukdarda mis ýa-da sink goşulýar.Is: ýokary hilli alýumin garyndysynyň, magniýiň, kremniniň garyndysynyň ýylylyk bilen işlemek prosesi arkaly öňünden uzalýan 6063 garyndysynyň aýratynlyklaryna görä, gaýtadan işlemegiň ýerine ýetirijiligi ajaýyp, kebşirleýiş aýratynlyklary we elektroplatasiýa, gowy poslama garşylyk, ýokary berklik we gaýtadan işlemek deformasiýa, kemçiliksiz dykyz material we aňsat ýalpyldawuk, filmi aňsat reňklemek, okislenme ýaly gowy aýratynlyklar ajaýyp netijeler.
Alýumin garyndy polat plastinka artykmaçlyklary

Alýumin garyndy polat plastinanyň elastik degmegi poladyň 1/3 bölegine deňdir.Şol bir kesiş we şol bir ýük astynda alýumin garyndysy polatdan 3 esse köpdür, göteriji güýç güýçli däl, ýöne seýsmiki öndürijilik gowy.Alýumin ergininiň gatylygy diapazony, adatça, 20-120HB.Iň kyn alýumin erginleri polatdan has ýumşakdyr.Alýumin garyndysynyň we polat boşlugynyň dartyş güýji hem birneme uludyr.Şeýle-de bolsa, alýumin garyndysy ajaýyp plastiklige, ýokary takyk plastinka ululygyna eýedir.Şeýle hem ajaýyp poslama garşylyk, ýylylyk geçirijiligi we elektrik geçirijiligi bar.Alýumin garyndy polat plastinkanyň daşky görnüşi, ýeňil agramy, ýokary takyklygy, poslama garşylygy, kiçi ýük ýagdaýlary üçin amatly.Alýumin garyndy polatdan ýasalan plastinka diňe bir önüm däl, eýsem ajaýyp senetdir.

Alýumin garyndysy polatdan ýasalan gurnama
Alýumin garyndy polat plastinka polat çarçuwada oturdylan gurnawçy bilen kebşirlenip ýa-da berkidilip bilner.Kebşirleýiş usuly, gözenek plastinka we ony goldaýan agzalaryň arasynda iň güýçli we ygtybarly hemişelik baglanyşygy üpjün edýär.Polat plastinka aýrylanda ýa-da pellehana zeper ýetmedik ýagdaýynda, gysgyçlar maslahat berilýär we üpjün edilýär.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň